Logo van Alohomora

Keltisch | Gothic | Fantasy

Voorheen: Mesdisc

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Alohomora geleverde producten en diensten.

Alohomora, gevestigd te Buitenweg 15, 7553 BA Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alohomora verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Alohomora van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Alohomora in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer + postcode)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt Alohomora ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Alohomora verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Alohomora, dan willen we je goed van dienst zijn.
Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij je af te laten leveren.
  • Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Alohomora. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Alohomora. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven.

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Alohomora gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Alohomora zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Alohomora bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Alohomora verkoopt jouw gegevens nimmer aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers- overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Alohomora gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar contact@alohomora.nl.

Beveiliging
Alohomora hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Alohomora heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Alohomora toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Alohomora gebruik maakt van de diensten van derden, zal Alohomora in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Alohomora je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via contact@alohomora.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen, via contact@alohomora.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 01-11-2021