Logo van Alohomora

Keltisch | Gothic | Fantasy

Voorheen: Mesdisc

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze artikelen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

1. Algemeen
Op alle artikelen zijn de volgende levering- en betalingscondities van toepassing.
De verkoop van een artikel komt tot stand na acceptatie van de bestelling en de betaling ervan.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Alohomora behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen staan vermeld in euro’s en zijn inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. Bestellingen
Met het plaatsen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Bestellingen worden verzonden na ontvangst van de betaling. Bestellingen kunnen door Alohomora worden geannuleerd in geval van geschillen met de klant over betaling.
Wanneer een artikel onverhoopt toch niet voorradig blijkt te zijn, dan wordt u hierover zo snel mogelijk in kennis gesteld en kan de bestelling worden geannuleerd of u kiest voor een vervangend artikel. Bij annulering van de bestelling wordt het reeds betaalde bedrag direct teruggeboekt.

4. Betaling
Alle bestellingen dienen in euro’s te worden betaald.
De betaling geschiedt via iDeal en is onderdeel van het bestelproces.

5. Verzenden en verzendkosten
Zendingen geschieden voor risico van de koper. Alohomora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van zendingen.
De keuze en wijze van verzending en verpakking is aan Alohomora. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.

De verzendkosten binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het artikel, incl. verpakkingsmateriaal. Indien koper dit wenst, kan een artikel aangetekend worden verzonden. Koper kan hierover, direct na het plaatsen van de bestelling, contact opnemen met Alohomora, waarna het verzendbedrag zal worden aangepast op de totaalfactuur.

Voor verzendkosten van leveringen naar landen die niet staan aangegeven, kunt u contact met ons opnemen.
Bij het afrekenen worden de verzendkosten duidelijk vermeld.

6. Levertermijn
Nederland:
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 werkdagen verstuurd na ontvangst van de betaling. Bezorging vindt doorgaans plaats binnen 2 dagen na verzending, afhankelijk van de bezorgdienst.
Voor de levertermijn van leveringen buiten Nederland kunt u contact met ons opnemen.

Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
Bij niet-tijdige levering dient u contact met ons op te nemen.

De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer) van PostNL, welke na te lezen zijn op https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/

7. Ruilen/retourneren
Na ontvangst van de door koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 10 werkdagen retour te zenden, bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan Alohomora. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en de kosten daarvan. Franco- en rembourszendingen worden door Alohomora niet geaccepteerd.

Koper dient het artikel gefrankeerd naar ons terug te sturen, met vermelding van:
– datum van ontvangst
– reden van retournering
– of een ander product of restitutie van het betaalde bedrag gewenst is
E.e.a. kan ook vooraf per mail worden doorgegeven.

Nadat de retourzending in goede orde is ontvangen, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op het bij Alohomora bekende rekeningnummer van de koper. De door koper betaalde verzendkosten van de bestelling worden alleen teruggestort in geval van retourzending van de gehele bestelling; bij een gedeeltelijke retourzending worden deze kosten niet teruggestort.

Dit recht is niet van toepassing indien:
– kleding is gedragen, gewassen en/of beschadigd
– sieraden zijn beschadigd
– koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
– vermissing van de originele verpakking/evt. aanhechting van labels

8. Productiefouten
U dient de artikelen direct na ontvangst te controleren. Sommige sieraden die we leveren bestaan uit handwerk, daar kunnen dus eventueel kleine model- en/of kleurwijzigingen in voorkomen.

Zijn er aantoonbare productiefouten aan een artikel of is er een verkeerd artikel toegezonden, dan dient koper binnen 3 dagen na ontvangst contact met ons op te nemen via e-mail. De koper dient het artikel vervolgens gefrankeerd te retourneren, waarna de betaalde kosten van het artikel inclusief de verzendkosten door Alohomora zullen worden teruggestort.
Let op: dit geldt uitsluitend als er iets mis is met het artikel buiten schuld van de koper om.

Bij de retourzending dient te worden vermeld:
– datum ontvangst artikel
– reden van retournering
– of een vervangend product gewenst is of restitutie van het aankoopbedrag
E.e.a. kan ook vooraf per mail worden doorgegeven.

9. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Alohomora gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalings-transacties en bezorging van de bestelling.

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alohomora in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alohomora kan worden toegerekend.
Alohomora is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Alohomora in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal zij niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Alohomora. De klant vrijwaart Alohomora tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Alohomora blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Alohomora de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Alohomora ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.